WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH ZIMOWYCH I LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE ESTEKA oraz FUNDACJĘ EURATUS

 

1.1. Wstępnej rezerwacji można dokonać wypełniając formularz na stronie www.lato.esteka.pl
1.2. Po dokonaniu rezerwacji Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej www.lato.esteka.pl/Warunki Uczestnictwa, Regulamin Obozu, Karta Kwalifikacyjna).
1.3. Aby rezerwacja została utrzymana, konieczna jest wpłata I raty(zaliczka) w kwocie wynikającej z oferty obozu. Pozostałe wpłaty rat wynikają z harmonogramu podanego w ofercie obozu. Wpłaty zawierające nazwisko i imię uczestnika, prosimy przelewać na konto: Stowarzyszenie ESTEKA – SANTANDER BANK POLSKA nr konta: 17 1500 1735 1217 3005 3741 0000 lub Fundacji EURATUS – SANTANDER BANK POLSKA nr konta: 19 1090 2750 0000 0001 4877 8714
1.4. Wystawienie rachunku za dany obóz może nastąpić w terminie 30 dni od daty zakończenia obozu, aby otrzymać rachunek należy elektronicznie podać potrzebne dane na adres biuro@esteka.pl lub fundacja@euratus.pl
 1. WARUNKI REZYGNACJI:
2.1. W przypadku rezygnacji z obozu przez Uczestnika z powodów niezależnych od organizatora, w szczególności niedotrzymanie terminów płatności, chorobę uczestnika lub inne przypadki losowe, organizator zastrzega sobie prawo żądania zapłaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej, w wysokości nie wyższej niż ustalona na zasadach określonych w punktach poniżej. Organizator wskazuje, że standardowo rzeczywiste koszty za osobę kształtują się następująco, w zależności od terminu rezygnacji:
 1. 10% ceny imprezy przy rezygnacji powyżej 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy
 2. 50% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie od 45 do 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy
 3. 70% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie od 30 do 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy
 4. 80% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie od 7 dni do 1 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy
2.2. Zwrot kosztów pomniejszony o kwoty podane w punkcie 2.1. za niewykorzystany obóz nastąpi po wpłynięciu do biura pisemnej rezygnacji z obozu przesłanej mailem na adres biuro@esteka.pl / fundacja@euratus.pl lub dostarczonej osobiście do biura Stowarzyszenia ESTEKA
3.1. Odpowiedzialną jednostką za realizację obozu zgodnie z programem zamieszczonym na stronie www.lato.esteka.pl jest Stowarzyszenie ESTEKA lub Fundacja EURATUS w zależności od specjalności.
3.2. W przypadku, gdy Organizator przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy, powiadamia o tym Rodzica/opiekuna prawnego. W takiej sytuacji Rodzic/opiekun prawny powinien niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od otrzymania takiej informacji zawiadomić czy:
 1. przyjmuje proponowaną zmianę
 2. odstępuje od umowy
3.3. Jeżeli Rodzic/opiekun prawny odstępuje od umowy w związku z pkt. 3.2. ma prawo według swojego wyboru:
 1. uczestniczyć w zaproponowanej mu imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba, że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie, lub
 2. żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń
3.4. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nie należyte wykonanie umowy, chyba, że wykonanie lub nie należyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
 1. działaniem lub zaniechaniem Rodzica/opiekuna prawnego, albo
 2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć, ani uniknąć, albo siłą wyższą.
3.5. Jeżeli w czasie trwania imprezy Organizator nie może z przyczyn od siebie niezależnych zrealizować elementów programu zawartego w Ofercie zobowiązuje się zapewnić świadczenia zastępcze.
3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zgrupowania w przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników. Organizator powiadomi o tym Rodzica/opiekuna prawnego najpóźniej na 45 dni przed rozpoczęciem obozu.
3.7. Wszystkie obozy oferowane przez Stowarzyszenie ESTEKA oraz Fundację EURATUS są zgłaszane i zatwierdzane w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
3.8. Rodzic/opiekun prawny oraz Uczestnik obozu mają obowiązek zapoznać się z Warunkami Uczestnictwa, programem obozu oraz pozostałymi informacjami i Regulaminami dotyczącymi wyjazdu oraz ich przestrzegać.
3.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe, rzeczy Uczestników podczas pobytu na obozie lub pozostawione przez Uczestników w środkach transportu, jeżeli zostały skradzione, zgubione lub zniszczone z winy Uczestnika lub osoby, która mu towarzyszyła lub go odwiedzała. Na obozach ze względu na specyfikę imprezy rzeczy cenne i wartościowe oraz pieniądze należy przekazać do depozytu wyznaczonemu do tego celu opiekunowi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, zgubienie i zniszczenie w/w. rzeczy nie oddanych do depozytu z winy Uczestnika. Organizator zaleca zaniechanie zabierania przez Uczestników przedmiotów wartościowych, takich jak: drogi sprzęt elektroniczny, karty kredytowe, biżuteria, wysokie kwoty kieszonkowego. Organizator uznaje za wystarczającą kwotę 10 – 15 zł kieszonkowego na każdy dzień pobytu, lecz jej wysokość przekazana Uczestnikowi przez Rodzica/opiekuna prawnego zależy wyłącznie od niego.
3.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez Uczestnika podczas pobytu w ośrodku, jak i poza nim, w szczególności w środkach transportu, w trakcie wycieczek wyrządzonych zarówno Organizatorowi, jak i osobom trzecim.
3.11. W przypadku zatajenia przez Rodzica/opiekuna prawnego dysfunkcji dziecka, która nie pozwala na uczestniczenie w zajęciach programowych i zmusza Organizatora do zapewnienia Uczestnikowi indywidualnej opieki może zaistnieć konieczność odebrania dziecka z obozu na koszt Rodzica/opiekuna prawnego bez możliwości uzyskania rekompensaty finansowej za niewykorzystany czas na imprezie turystycznej.
3.12. W przypadku zachowania Uczestnika niezgodnego z Regulaminem Obozu Organizator może podjąć decyzję o wydaleniu Uczestnika z obozu. W takiej sytuacji Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do odebrania Uczestnika na własny koszt w ciągu 48 godzin od zgłoszenia zaistniałego problemu. Odebranie na własny koszt następuje w sytuacji wynikającej z naruszenia Regulaminu Obozu.
3.13. W przypadku podejrzenia spożycia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających Organizator zastrzega sobie prawo do badania Uczestnika alkomatem lub testami narkotykowymi.
3.14. W przypadku przerwania pobytu w trakcie trwania obozu z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika (wcześniejszy wyjazd, choroba, wydalenie dyscyplinarne) równowartość części niewykorzystanych świadczeń odpowiadających wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych przez Organizatora nie będzie zwracana.
3.15. Jeżeli w trakcie trwania obozu Rodzic/opiekun prawny stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić w formie reklamacji Organizatora. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie w trakcie trwania obozu.
3.16. Odebranie dziecka po zakończeniu z obozu bez złożenia na ręce opiekunów lub Organizatora pisemnej reklamacji równoznaczne jest z zakończeniem obozu, wygaśnięciem umowy bez żądania jakichkolwiek roszczeń ze strony Rodzica/opiekuna prawnego.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 12 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Stowarzyszenie ESTEKA ul.11 Listopad 8a 39-400 Tarnobrzeg (zwana dalej „Stowarzyszenie”), przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie ESTEKA ul.11 Listopad 8a 39-400 Tarnobrzeg
DANE KONTAKTOWE
Ze Stowarzyszeniem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: biuro@esteka.pl, pisemnie na adres: Stowarzyszenie ESTEKA ul.11 Listopad 8a 39-400 Tarnobrzeg
CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH PANI/PANA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ STOWARZYSZENIE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:
1. Zawarciu i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
2. Wypełnienia ciążących na Stowarzyszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ze statutu i ustawy o organizacjach pozarządowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO).
3. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów statutowych Stowarzyszenia, w celach archiwalnych, dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f RODO).
4. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE STOWARZYSZENIE BĘDZIE PRZETWARZAŁA PANI/PANA DANE OSOBOWE PRZEZ OKRES niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane tj.:
1. W zakresie realizacji zawartej z Stowarzyszeniem umowy przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Stowarzyszenia, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
2. W zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Stowarzyszeniu przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
3. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszeniu, o których mowa powyżej przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
4. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody do momentu wycofania przez Panią/Pana takiej zgody.
ODBIORCY DANYCH PANI/PANA DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE PRZEZ STOWARZYSZENIE NASTĘPUJĄCYM KATEGORIOM ODBIORCÓW:
1. Podmiotom przewidzianym w ustawie o usługach turystycznych oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy innych przepisów prawa, m.in. producentom zadania, koordynatorom projektów, przewoźnikom, hotelarzom, restauratorom, ubezpieczycielom, firmom transportowym, w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług turystycznych, sądom i prokuratorom oraz innym organom władzy publicznej w związku z toczącymi się postępowaniami.
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE, PRZYSŁUGUJĄ PANI/PANU NASTĘPUJĄCE PRAWA:
1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania a także do uzyskania kopii Pani/Pana danych (art. 15 RODO).
2. Prawo do sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO).
3. Prawo żądania usunięcia danych – tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO), w przypadku gdy:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania,
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania,
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO) w przypadku gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) Stowarzyszenie nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów, ale są one potrzebne osobie,
której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie Stowarzyszenia są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
osoby, której dane dotyczą.
5. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Stowarzyszenie w oparciu o prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzeciw jest dla
Stowarzyszenia wiążący, chyba że Stowarzyszenie wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Prawo żądania przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, gdy są one przetwarzane przez Stowarzyszenie na podstawie zgody lub umowy (art. 20 RODO), co oznacza iż ma Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez Stowarzyszenie bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
7. Prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody, przy czym prawo to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO. Podanie danych osobowych do celów zawarcia i realizacji umowy z Stowarzyszeniem ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy ze Stowarzyszeniem. Konieczność podania danych osobowych może też wynikać z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w takim przypadku niepodanie wymaganych danych może spowodować przeszkodę w realizacji umowy przez Stowarzyszenie. W przypadku, jeśli dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie tych danych jest dobrowolne. 
Zapoznałem się i akceptuje Warunki Uczestnictwa.
_____________________________________________
data i podpis Rodzica/opiekuna prawnego
__________________________________________________
Data i podpis osoby reprezentującej Stowarzyszenie ESTEKA lub Fundację EURATUS
Scroll to Top